امتحانات مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور خوزستان چهارشنبه تعطیل نیست

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خوزستان، علیرغم اطلاعیه صادره از طرف استانداری خوزستان مبنی بر تعطیلی ادارات و بانکهای استان خوزستان در روز چهارشنبه بعلت افزایش دما؛ به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به برگزاری امتحانات دانشگاه پیام به صورت سراسری، امکان تعویق برگزاری این امتحانات وجود ندارد و امتحانات روز چهارشنبه مورخ ۱۳ تیرماه به قوت خود باقی بوده و در روز تعیین شده برگزار میگردد لذا کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان که در روز چهارشنبه امتحان دارند، در محل برگزاری امتحانات خود حاضر شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.