رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رسانه ها احساسات، عواطف و طرز اندیشه افراد را ، نه تنها بازنمایی میکنند، بلکه شکل میدهند و باعث تغییر در اولویت های ما میشوند.
حوزه عمومی به فضای تعاملی و گفتگویی گفته می‌شود که مردم در آن در مورد روابط، احساسات و آروزهای شان بحث میکنند.
این فضا، رسانه ها هستند و مهم‌ترین وظیفه رسانه شکل دادن به حوزه عمومی است .
مکتب بودریار معتقد است رسانه ها، تصاویر و فضای مجازی باعث شده اند که ما واقعیت را از مجازی تشخیص ندهیم.
سریال هایی که می‌بینیم زندگی ما را شکل میدهند و روابط‌خانوادگی ما در وضعیت معلق بین مجازی و واقعی است.
افکار عمومی بی طرف نیستند، افکار عمومی معمولا براساس منافع و خواست های ویژه خودشان به موضوع شکل میدهند.
رسانه بر باورها و الگوهای رفتاری ما اثرگذار است و به طور پیوسته در حال شکل دادن به افکار و احساسات ما است و اولویت های ما را نیز شکل میدهد.
رسانه ها باعث میشوند ما در دو فضای مختلف زندگی کنیم: فضای مجازی و فضای فیزیکی.
گاهی ما خودآگاه یا ناخودآگاه تجربه های فضای مجازی را با فضای واقعی تلفیق میکنیم. تصورات ما از شهر را رسانه های آن شهر شکل میدهند.

رسانه ، تلویزیون ، رادیو و روزنامه محلی است که به شهر هویت میدهد  و پیشرفت جامعه شهری نیز بدون مدیریت رسانه امکان پذیر نیست.

رسانه در شهر یک نیاز است و باید پاسخگوی نیازهای رسانه ای مردم   باشد.

 

محمد باقر عباسی کارشناس امور فرهنگی و رسانه