منتخب

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس مرکز بهداشت خوزستان خبر داد: آب اهواز از نظر طعم و بو در اکثر موارد قابل شرب نیست. سلمان…
1
عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مسلم همتیان، رئیس اداره دامپزشکیگتوند با اشاره به تلف شدن ۱۳ راس گاومیش در روستای ایستادگی بخش عقیلی بیان…